ระบบการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว

 
ประกาศ

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565  คลิกที่นี่

การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
ตามมติครม. 5 ก.ค. 2565 (บต.50 อ.5)
นายจ้างไม่ต้องยื่นข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ

คู่มือการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต.50 อ.5)
1. สำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ ฉบับปรับปรุง 18/12/66  คลิกที่นี่
2. สำหรับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฉบับปรับปรุง 18/12/66  คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทประกันภัย  คลิกที่นี่

คู่มือการยื่นคำขอ บต.50 (มติ 3 ต.ค. 66)
1. สำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ ฉบับปรับปรุง 21/11/66  คลิกที่นี่
2. สำหรับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฉบับปรับปรุง 21/11/66  คลิกที่นี่