ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจากมีการกรอกข้อมูลคนต่างด้าว และ Upload ไฟล์แนบในหลายส่วน
เพื่อความสะดวกในการใช้งานระบบ กรุณาใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ 
ประกาศ


คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ  คลิกที่นี่
ฉบับปรับปรุง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
คู่มือการยื่นคำขอ Namelist  คลิกที่นี่
คู่มือการยื่นคำขอ บต.48  คลิกที่นี่

ระบบจะเปิดให้ยื่นคำขอ Namelist เฉพาะกรณีคนต่างด้าว
ที่ลงทะเบียนไม่มีนายจ้างไว้
ในระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 64 ถึง วันที่ 13 ก.พ. 64 แล้วเท่านั้น
โดยนายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว
สามารถยื่นคำขอ Namelist ได้ภายในวันที่ 13 ก.ย. 64

นายจ้างสามารถพิมพ์แบบแจ้งชำระเงินและแบบแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวฯ
รูปแบบใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

รายชื่อโรงพยาบาลที่รับผิดชอบในการให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มติ ครม. 29 ธ.ค. 63  คลิกที่นี่