ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ตามมติ ครม. วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ กรุณาใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 

คำถามที่พบบ่อย

 
ประกาศ

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานพยาบาลที่สามารถตรวจสุขภาพคนต่างด้าว เพื่อประกอบ
  การขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่
- รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่ตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ 2)  คลิกที่นี่
- รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่ตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ 1)  คลิกที่นี่

ประกาศวันที่ 9 เม.ย. 2563
            ตามที่ประกาศให้ท่านยื่นคำขอ ตท.2 ภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 โดยคนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรากับ ตม. แล้ว แต่จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งผลให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
            ดังนั้นทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางานจะขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ ตท. 2 ออกไปอีกและจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

            หมายเหตุ : กรมการจัดหางาน เพิ่มช่องทางใหม่สำหรับติดต่อสอบถามทาง Line ID : @service_workpermit

ประกาศวันที่ 31 มี.ค. 2563
            ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กรมการ-จัดหางานได้ใช้ระบบ SMS เพื่อแจ้งข่าวสารให้นายจ้าง สถานประกอบการ และบริษัทนำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ที่ยื่น Name List แล้ว และ
อยู่ระหว่างการขออนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวตามมติครม. เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 ได้รับทราบเกี่ยวกับกำหนดการให้บริการ และแจ้งข้อมูลการอนุญาตทำงาน

            สำหรับผู้ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจนได้บัตรประจำตัวคนต่างด้าวสีชมพูแล้ว ไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพราะเสร็จสิ้นกระบวนการต่อใบอนุญาตแล้ว

ประกาศวันที่ 19 มี.ค. 2563
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง และเข้าสู่ระยะการติดต่อจากคนสู่คน โดยระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ศูนย์บริการ OSS ทั่วประเทศ จึงกำหนดวันปิดการให้บริการตามเอกสารที่แนบมานี้ คลิกที่นี่


คู่มือการใช้งานระบบ
1. สำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ ฉบับปรับปรุง 24/12/62  คลิกที่นี่
2. สำหรับบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฉบับปรับปรุง 20/12/62  คลิกที่นี่
3. แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เอกสารหรือรูปถ่ายเป็น PDF  คลิกที่นี่

ประกาศวันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 22:00 น.
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานพยาบาลที่สามารถตรวจสุขภาพคนต่างด้าว เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
คลิกที่นี่

ประกาศวันที่ 17 ก.พ. 2563
กรมการจัดหางาน เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานและ
เงินหลักประกันผ่านธนาคารกรุงไทย นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถชำระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางสาขาของธนาคาร (Teller) ,
รถ Mobile Banking และช่องทาง ATM/ADM ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นต้นไป

ประกาศวันที่ 04 ก.พ. 2563 เวลา 22:00 น.
รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่ตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ 2)  คลิกที่นี่

ประกาศวันที่ 29 ม.ค. 2563 เวลา 22:00 น.
รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่ตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ 1)  คลิกที่นี่

ประกาศวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 20:30 น.
การแนบสัญญาจ้างงาน กรมการจัดหางานขอให้นายจ้างแนบหนังสือรับรองการจ้างแทนการแนบสัญญาจ้างในขั้นตอนการยื่น ตท.2 โดยนายจ้างกรอกข้อมูลตามแบบหนังสือรับรองการจ้างและขอให้ลงลายมือชื่อก่อนสแกนเข้าระบบ  คลิกที่นี่

ประกาศวันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 16:30 น.
วิธีการตรวจสอบใบแจ้งชำระค่าหลักประกัน กรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้  คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์การวางหลักประกัน
          การยื่นขออนุญาตทำงานคนต่างด้าวผ่านระบบ นายจ้างบุคคลธรรมดา ต้องวางหลักประกันตามจำนวนคนต่างด้าวที่ยื่นขอบัญชีรายชื่อ (Name List) ยกเว้น นายจ้างที่วางเงินหลักประกันครบ 100,000 บาทแล้ว ไม่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม แต่ขอให้ท่านแนบไฟล์หลักฐานใบเสร็จรับเงิน เพื่อแสดงว่าท่านวางเงินครบ 100,000 บาทแล้ว

ภาพขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ e-workpermit (CLM)
1. การยื่นคำขอ Online และรับใบรับคำขอ ตท.2 ที่ OSS (มี ตม.)  คลิกที่นี่
2. การยื่นคำขอ Online และรับใบรับคำขอ ตท.2 ที่ OSS (ไม่มี ตม.)  คลิกที่นี่
2. การยื่นคำขอ Online และรับใบรับคำขอ ตท.2 จากระบบ (จังหวัดที่ไม่มี OSS)  คลิกที่นี่